Menu

Algemene Voorwaarden & Gebruikersvoorwaarden

KTNO verleent u hierbij toegang tot de website www.ktno.nl en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. KTNO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van deze Algemene Voorwaarden aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover vooraf een mededeling te hoeven doen.

Onder Artikel 10 treft u ook Gebruikersvoorwaarden aan die gelden voor het gebruik van deze Website en van onze Diensten. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de Website, reageert op het aanbod en/of een vraag stelt aan een Deelnemer via de Website. Wij adviseren u dan ook deze gebruiksvoorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden onze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1 KTNO:
Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen, Stichting KTNO. Gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17267359.
1.2 Deelnemer:
Een Deelnemer valt te allen tijden onder tenminste één van de rollen zoals onder artikel 1.3 tot en met 1.6 van deze Algemene Voorwaarden omschreven.
1.3 Opleider:
De opleider kan vertegenwoordigd worden door eenieder die één of meerdere scholingsmogelijkheden ter toetsing en registratie aanbiedt aan KTNO. De opleider is daarmee opdrachtgever van KTNO.
1.4 Vereniging:
Met de Vereniging worden alle rechtspersonen bedoelt die middels een Account gebruik maken van de informatie systemen van KTNO en zo erkenning afgeven of intrekken, met als doel duidelijkheid richting bestaande of toekomstige leden te scheppen over toepasselijkheid van een scholing ten aanzien van het binnen de Vereniging aanwezige zijnde beroepsprofiel binnen de CAM.
1.5 Docent:
Eenieder die beroepshalve didactische werkzaamheden verricht of wenst te gaan verrichten binnen de CAM en ten aanzien van Scholing op de KTNO Website in het bijzonder.
1.6 Zorgverlener:
Eenieder die beroepshalve met zorg bezig is of dit wenst te gaan doen.
1.7 Accrediteur:
De Accrediteur is te allen tijden KTNO tenzij in de registratie op de website expliciet anders benoemd.
1.8 Registratie:
De door Opleider met het Account aangemaakte informatie over Scholing.
1.9 Scholing:
Elke afzonderlijke Opleiding, Module of Bij- of nascholing die door Opleider wordt verzorgt, voorzien is van Accreditatie of hiervoor een aanvraag bij KTNO heeft lopen. Dit kunnen volledige vak-opleidingen, specifieke modules, bijscholingen, nascholingen, symposia, congressen, workshops, cursussen of in elke andere door KTNO gekenmerkte scholingsvorm betreffen.
1.10 Accreditatie:
Accreditatie is de prospectieve waarde van Scholing bedoeld ten behoeve van Zorgverlener. De waardering behelst de sluitende afspraken die met Opleider door KTNO zijn gemaakt binnen de Kwaliteitscriteria en zijn publiekelijk te raadplegen op onze Website. Verder beperkt de Accreditatie zich tot het plaatsen van de Registratie op de Website van KTNO en de daaruit voortvloeiende rapportages richting Opleider en/of Vereniging.
1.11 Kwaliteitscriteria:
De van toepassing zijnde eisen die KTNO stelt aan Scholing alvorens Accreditatie kan worden afgegeven.
1.12 Opleiding:
Scholing die voldoet aan de Kwaliteitscriteria van KTNO binnen de categorie Opleiding.
1.13 Module:
Scholing die voldoet aan de Kwaliteitscriteria van KTNO binnen de categorie Module.
1.14 Bij- of nascholing:
Scholing die voldoet aan de Kwaliteitscriteria van KTNO binnen de categorie Bij- of nascholing.
1.15 Overeenkomst:
Iedere afspraak of Overeenkomst tussen Deelnemer en KTNO, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.16 De Accreditatie Overeenkomst
De Accreditatie Overeenkomst is uitsluitend bestemd voor Opleider.
1.17 Abonnement:
Een door de Zorgverlener of Docent aangegane Overeenkomst voor in beginsel bepaalde periode waarbinnen gebruik mag worden gemaakt van aanvullende Diensten van KTNO. Er zijn diverse inhoudelijk verschillende Abonnementen die met het Account kunnen worden afgesloten.
1.18 Account:
De eigen digitale omgeving van Deelnemer die na registratie en verificatie aan hem/haar beschikbaar wordt gesteld.
1.19 Profiel(en):
De door KTNO of Deelnemer zelf geplaatste aanbod van werkzaamheden op de Website.
1.20 Algemene Voorwaarden:
Onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.21 Dienst(en):
De Dienstverlening die door KTNO wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit kwaliteitsbeheer, het verzorgen Accreditatie van Scholing en het aanbieden van een platform waarop Deelnemers hun werkzaamheden kunnen aanbieden en waarop zij onderling kunnen reageren en in contact met elkaar kunnen komen.
1.22 Website:
De Website van KTNO, te raadplegen via www.ktno.nl en alle subdomeinen.
1.23 CAM:
De Complementary Alternative Medicine sector.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle Diensten van KTNO en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen KTNO en Deelnemer.
2.2 Eventuele door de Deelnemer aangedragen voorwaarden maken geen deel uit van de Overeenkomst tenzij KTNO daar schriftelijk, uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan. Deze aangedragen voorwaarden, uitdrukkingen en/of aanvullingen gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

Artikel 3. Totstandkoming
2.1 Opleider gaat een nieuwe Accreditatie Overeenkomst aan met KTNO bij het digitaal insturen van een aanvraag via de Website middels het Account. Met het insturen van de aanvraag wordt tevens door Opleider akkoord gegaan met alle onder artikel 4 genoemde voorwaarden.
3.2 De Abonnementen voor Zorgverlener of Docent kunnen onder andere via de Website, in verschillende varianten/pakketten, worden aangeboden. KTNO bepaalt de inhoud van de diverse Abonnementen.
3.3 Indien KTNO via de Website een aanbod doet, kan de Deelnemer het aanbod digitaal aanvaarden door het volledig invullen van het daartoe bestemde elektronische formulier.
3.4 KTNO zal, indien er een overeenkomst tot stand is gekomen, dit per e-mail bevestigen.

Artikel 4. Accreditatie Overeenkomst
4.1 Opleider gaat te allen tijde een Accreditatie Overeenkomst online aan via het Account.
4.2 Opleider levert per Scholing een separaat studieplan aan dat geldt als bewijslast ten aanzien van de door KTNO gestelde Kwaliteitscriteria.
4.3 Opleider heeft de Kwaliteitscriteria van KTNO gelezen en bevestigt dat de door hem ingediende Scholing ter aanvraag voor Accreditatie wordt ingediend en verklaart dat de aanvraag voldoet aan de Kwaliteitscriteria op de Website.
4.4 Opleider levert op verzoek van Stichting KTNO middels het Account alle informatie waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat aan de Kwaliteitscriteria wordt voldaan.
4.5 Opleider committeert zich aan naleving in praktische zin van alle door Opleider met KTNO gedeelde elementen binnen de accreditatie.
4.6 Opleider verplicht zich wijzigingen ten aanzien van de bij KTNO aanwezige informatie over Scholing tijdig te melden via het Account.
4.7 Opleider bevestigt dat het handelt binnen alle geldende Nederlandse en Europese wetgeving.
4.8 Opleider gaat bij Accreditatie automatisch akkoord met vermelding van via de Accreditatie Overeenkomst aangeleverde gegevens, de daaruit voortvloeiende rapportage op de Website en vermelding op social media.
4.9 KTNO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor foutieve vermeldingen aangaande Registratie, Scholing, Profiel of andere informatie met betrekking tot Opleider of diens activiteiten in het algemeen.
4.10 KTNO behoudt ten alle tijden het recht voor Registraties, Scholing of andere informatie zonder opgave van redenen niet te plaatsen of te verwijderen van de Website.

Artikel 5. Bevestiging en Archivering
5.1 Als het elektronische bestelproces succesvol is doorlopen, verzendt KTNO een automatische bevestiging van de totstandkoming van de Overeenkomst.
5.2 De bevestiging bevat tevens de inhoud van de Overeenkomst zoals opgeslagen bij KTNO.

Artikel 6. Prijzen en Betaling
6.1 Alle tarieven op de Website en andere van KTNO afkomstige documentatie zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.2 KTNO hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
6.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
6.4 Deelnemer is voor het gebruik van de Diensten aan KTNO een vergoeding verschuldigd. Indien dit voor een bepaalde Dienst geldt, zal dit nadrukkelijk op de Website worden vermeld.
6.5 Deelnemer dient de in rekening gebrachte kosten in relatie tot Overeenkomst en/of Abonnement vooraf te voldoen op een manier die de Deelnemer heeft geaccepteerd bij het aangaan van Overeenkomst en/of Abonnement. Bij een eventuele (stilzwijgende) verlenging kan KTNO ervoor kiezen dezelfde betaalwijze aan te bieden als bij het aangaan ofwel een andere wijze aan te bieden.
6.6 Bij niet tijdige betaling is Deelnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Tevens is KTNO gerechtigd, indien na diverse aanmaningen de bedragen niet zijn ontvangen de Overeenkomst en/of Abonnement met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, maar ook schadevergoedingen en achterstallige betalingen te vorderen. Ook zal als gevolg hiervan de Deelnemer toegang tot Website worden geblokkeerd en kan KTNO besluiten informatie offline te halen van de Website en/of zelfs definitief te verwijderen.
6.7 Als Deelnemer niet tijdig kan betalen, kan deze een betaalafspraak maken. Als communicatie vanuit Deelnemer ondanks diverse herinneringen en aanmaningen uitblijft, kan dit leiden tot meerjarige of zelfs definitieve uitsluiting van deelname.
6.8 Al onze tarieven zijn te allen tijden vooraf bekend gemaakt en openbaar te raadplegen op de Website. Offerte trajecten kunnen voorkomen, waarbij prijzen kunnen verschillen.

Artikel 7. Looptijden
7.1 Accreditatie Overeenkomsten worden uitsluitend voor onbepaalde tijd afgesloten.
7.2 Looptijden van Accreditaties en Registraties kunnen jaarlijks of 3-jaarlijks zijn.
7.3 De looptijd van Abonnementen zijn maandelijks of jaarlijks.
7.4 KTNO kan er evenwel voor kiezen een andere periode als looptijd aan te bieden.
7.5 Accreditaties en Registraties worden na afloop van de in Artikel 7.2 bedoelde termijn verlengd met eenzelfde periode. Indien een andere periode is overeengekomen wordt de afgesproken termijn met eenzelfde periode verlengd.
7.6 Het in Artikel 7.5 gestelde geldt met inachtneming van het in Artikel 8 aangaande opzegging en beëindiging gestelde.

Artikel 8. Opzegging, Beëindiging en Restitutie
8.1 Deelnemer kan een Overeenkomst ten alle tijden opzeggen met inachtneming van 1 kalendermaand.
8.2 Deelnemer kan een algehele opzegging of beëindiging van Registratie(s) doorgeven via het Account.
8.3 KTNO kan de Overeenkomst opzeggen, conform de in deze Voorwaarden gestelde eisen. Daarnaast kan KTNO de Overeenkomst ook altijd zonder reden opzeggen.
8.4 Restitutie is niet mogelijk tenzij expliciet anders overeengekomen.

Artikel 9. Toegang Account/Website
9.1 KTNO zal Deelnemer toegang tot een Account en de Website verschaffen. Daartoe kan Deelnemer een gebruikers-naam en wachtwoord aanmaken.
9.2 Via de Website verkrijgt de Deelnemer toegang tot de mogelijkheid van het plaatsen van een Profiel en het beheren van een agenda. Het Profiel kan ook door KTNO worden geplaatst, met materiaal aangeleverd door Deelnemer.
9.3 Het is Deelnemer verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. KTNO is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een Deelnemer, die zich aanmeldt bij KTNO ook daadwerkelijk de persoon is wie hij/zij zegt dat hij/zij is Deelnemer dient KTNO op de hoogte te stellen als hij/zij een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. KTNO heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
9.4 Indien KTNO tot het besef komt dat de inloggegevens van de Deelnemer bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij hem/haar daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.
9.5 Deelnemer houdt de op zijn Account vermelde contactgegevens up to date en staat in voor de juistheid ervan Deelnemer stelt KTNO onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in overige (persoons) gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn.
9.6 De door KTNO ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan.

Artikel 10. Gebruikersvoorwaarden
10.1 Deelnemer garandeert dat alle gegevens die hij opgeeft, waaronder maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail die hij in het kader van de Dienst verstrekt, volledig en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Deelnemer dat hij bevoegd is om  gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien er sprake is van een gereglementeerd beroep, zal Deelnemer hier bewijs van overhandigen, indien KTNO dit vraagt.
10.2 Door het aanbieden van gegevens op de Website, waartoe in ieder geval Profielen behoren, maar mogelijk ook informatie over producten, werkzaamheden, offertes, prijzen etc. geeft de Deelnemer toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Deelnemer begrijpt dat de plaats van de Profielen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. KTNO bepaalt hoe het Profiel wordt getoond.
10.3 Deelnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Of en hoe er geadverteerd mag worden kan geregeld zijn in reglementen voor bepaalde beroepsgroepen. Het is aan Deelnemer om hier volledig aan te voldoen, indien hij gebruik maakt van de Diensten.
10.4 De gegevens en materialen mogen in ieder geval niet erotisch, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn en geen inhoud bevatten over aan vergunningen onderhevige diensten zoals kansspelen of financiële dienstverlening en mag geen inbreuk maken op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten van derden en geen watermerken bevatten; of naar het oordeel van KTNO niet te schreeuwerig, opvallend of wegens andere - niet in deze Overeenkomst voorziene redenen - niet geschikt voor de Website zijn;
10.5 Materiaal dient vrij te zijn van fouten en virussen.
10.6 KTNO behoudt zich het recht voor de door Deelnemer opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Dit uiteraard wel naar redelijkheid. KTNO behoudt zich tevens het recht voor om Profielen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website. KTNO zal dit Deelnemer in voorkomend geval per e-mail mededelen.
10.7 Het in het vorige lid gestelde zal uitgevoerd kunnen worden als de bedoelde informatie bijvoorbeeld onjuist of onbetrouwbaar is, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig is jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Deelnemer op enige (schade)vergoeding of restitutie van abonnementsgelden. Dit kan ook uitgevoerd worden naar aanleiding van een klacht van een derde.
10.8 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Deelnemer worden verkregen, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen en of te publiceren voor welke reden dan ook.
10.9 Deelnemer verklaart dat hij de ontvangen gegevens (persoonsgegevens Gebruiker) op een correcte manier verwerkt en opslaat en dat hij hiervoor doeltreffende maatregelen heeft getroffen.
10.10 Bij alle zoals in dit Artikel gestelde overtredingen en onrechtmatigheden heeft KTNO het recht om de Overeenkomst te ontbinden, de Profielen van Deelnemer te verwijderen en hem de toegang tot de Website te ontzeggen. Daarnaast is KTNO gerechtigd derden (autoriteiten) in te lichten, indien dit noodzakelijk is.

Artikel 11. Onderhoud
11.1 KTNO is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken, als dit bijvoorbeeld nodig is voor onderhoud of het aanpassen van de Website. Hierdoor ontstaat echter nooit het recht op schadevergoeding.

Artikel 12. Privacy
12.1 De Website bevat links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op hun eigen wijze om met persoons- gegevens. KTNO is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze derden.
12.2 KTNO heeft een uitgebreid Privacy beleid dat via de Website is te raadplegen en voldoet aan de actuele Wet en regelgeving.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 KTNO aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding uitsluitend voor zover dat uit dit Artikel blijkt.
13.2 KTNO is, uit welke hoofde dan ook, slechts aansprakelijk jegens Deelnemer in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. De aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De schade bedraagt maximaal een bedrag hetgeen overeenkomt met een periode als bepaald in artikel 7.
13.3  Iedere aansprakelijkheid van KTNO voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde omzet of winst.
13.4  KTNO is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade, geleden door Deelnemer of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, omzet, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade, welke ontstaan is door of verband houdt met het gebruik en de werking van de Website.
13.5  De aansprakelijkheid van KTNO jegens Deelnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien hij KTNO onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en KTNO ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat KTNO in staat is adequaat te reageren.

Artikel 14. Beveiliging
14.1  KTNO spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. KTNO legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15. Verwijdering
15.1  Onverminderd het in overige artikelen gestelde, heeft KTNO zonder recht op restitutie dan wel enige vorm van schadevergoeding het recht om Deelnemer uit te sluiten van gebruik van de Website, zijn Account te blokkeren en zijn Profiel(en) te verwijderen in de volgende gevallen:
– de Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en bijvoorbeeld geen bevoegdheid heeft tot het uitoefenen van het beroep waarmee hij adverteert;
– de Deelnemer inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
– de Deelnemer in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving;
– de Deelnemer medewerkers van KTNO onheus bejegend door middel van onder andere maar niet alleen smadelijke, lasterlijke, vulgaire, obscene en racistische uitingen. Deze uitingen behoeven niet middels de Website gedaan te zijn, maar kan ook doormiddel van e-mail, of middels een ander communicatiemiddel.

Artikel 16. Overmacht

16.1 KTNO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting aan Deelnemer indien een omstandigheid waar KTNO geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.
16.2 In geval van dergelijke overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie- infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie KTNO in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is, kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat.

Artikel 17. Intellectueel Eigendom
17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen door KTNO zelf gepubliceerd zijn op de Website liggen bij KTNO of bij de samenwerkende derden en/of haar licentiegevers, met uitzondering van de door de Deelnemer geplaatste materialen in hun Profielen of anderszins. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KTNO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
17.2 Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.
17.3 Het in artikel 17.1 gestelde houdt ook in dat het Deelnemer niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KTNO, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
17.4 Deelnemer garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Profielen of anderszins, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. Deelnemer vrijwaart KTNO volledig desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
17.5 Deelnemer verleent KTNO een niet exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op alle door Deelnemer geplaatste materialen, die onderdeel uitmaken van de Profielen. Deze licentie beëindigd niet indien de Overeenkomst om welke reden ook is beëindigd.

Artikel 18. Wijziging Voorwaarden
18.1 KTNO behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. KTNO zal er voor zorgen dat de meest actuele versie op de Website staat vermeld. De versie welke ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst is gepubliceerd, is de geldige.

Artikel 19. Laatste herziening
19.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 1 maart 2018.

Artikel 20. Slot bepalingen
20.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op deze Voorwaarden en de Overeenkomst.
20.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Hertogenbosch.
20.4 Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/ Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden.
20.5 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.

Stichting KTNO
Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
Nederland
+31(0)408421336
www.ktno.nl